Rozhodnutie č. 6/2018/2019 o vylúčení hráča

Pridal: Martin Ištvan Dňa: 29. nov 2018
Disciplinárna komisia spoločne s konzíliom rozhodcov #CHL prejednala závažnejší priestupok v zmysle pravidiel #CHL zápasu HOBBY divízie medzi HC CHOBOTNICE vs. HC Diviaci Baška, ktorý sa konal Piatok 23 november 2018 21:15 (Zápisnica) a rozhodla nasledovne:
 
Disciplinárna komisia CHL vylučuje hráča #72 Martin Koper – HC Diviaci Baška z ligovej sezóny CHL 2018/2019 za inzultáciu rozhodcu podľa čl. X. PRAVIDLÁ & TRESTY, odstavca 9 - "Akákoľvek inzultácia (napadnutie, opľutie a pod.) rozhodcu, časomerača, súperovho trénera, organizátora a činovníka ligy bude potrestaná vylúčením hráča do konca súťažného ročníka a povinnosťou zaplatiť pokutu 100 EUR inak bude doživotne vylúčený z #CHL."

Odôvodnenie
V 2. tretine 10 min. a 37 sek. zápasu došlo k vylúčeniu vyššie menovaného hráča. Hráč odkorčuľoval na trestnú lavicu pričom ústne vyjadroval svoju nespokojnosť s udelením trestu a poukazoval na situáciu, ktorá mala priestupku predchádzať. Podľa neho došlo k faulu aj zo strany protihráča na jeho osobu, čo však rozhodcovia nevideli. Výhrady pokračovali aj po upozornení rozhodcom, že mu bude udelený osobný trest na základe čoho mu bol udelený aj osobný trest a hráč bol vykázaný mimo hracej plochy. Hráč však vykorčuľoval z trestnej lavice za rozhodcom pričom ho chytil za dres v oblasti pod krkom a súčasne vyjadroval nespokojnosť aj ústne. Po "oddelení" hráča od rozhodcu ostatnými hráčmi a druhým rozhodcom mu bol následne udelený trest v hre. Po zápase sa hráč z vlastnej iniciatívy prišiel ospravedlniť rozhodcovi. Poukazovanie na pochybenie rozhodcu, ktoré malo predchádzať tomuto skutku nezakladá oprávnenie na inzultáciu rozhodcu. V prípade domienky, že rozhodca pochybil má hráč prostredníctvom svojho zástupcu tímu možnosť podať bezprostredne po zápase námietku na zadnú stranu písomnej zápisnice a tiež má možnosť elektronickou formou poslať námietky a svoje vyjadrenie voči konaniu/nekonaniu rozhodcov do 5 dní od ukončenia zápasu v aplikácií #CHL TEAM BOX do ktorého majú prístup manažéri tímov. Ospravedlnenie hráča je považované disciplinárnou komisiou za poľahčujúcu okolnosť a z tohto dôvodu sa disciplinárna komisia spoločne so všetkými rozhodcami jednohlasne zhodla, že hráč nebude doživotne vylúčený z CHL, ale iba do konca súťažného ročníka 2018/1019. Disciplinárna komisia zobrala do úvahy závažnosť priestupku a došla k záveru, že postup daného hráča nie je v súlade s prioritnými cieľmi Cassovia Hockey League - tj. chrániť zdravie, bezpečnosť hráčov a rozhodcov a tiež vytvárať kultúrne športové prostredie bez fyzických útokov na jednotlivých účastníkov ligy.

Disciplinárna komisia #CHL rozhodla v zložení:
Martin Ištvan - Prezident #CHL
Igor Kozel - Viceprezident #CHL za HOBBY Divíziu
Michal Starec - Viceprezident #CHL za ELITE Divíziu
Martin Maurer - Viceprezident #CHL pre kontrolnú činnosť
Maroš Vagaský - Viceprezident #CHL za ELITE Divíziu
a konzílium 12 rozhodcov ako poradný orgán.
 
Enjoy hockey! Enjoy #CHL!